Η ομοφυλοφιλία υπό διωγμόν, από κράτος, εκκλησία, ΜΜΕ

 

Τασία Κύρκου | 02.06.2013

Η πρόσφατη απόφαση του ΕΣΡ να απαγορεύσει την τηλεοπτική προβολή spot του Athens Pride 2013 γιατί δεν αποτελεί «μήνυμα κοινωνικού χαρακτήρα», αναδεικνύει για άλλη μια φορά ότι ο ρατσισμός και ο σεξισμός είναι εργαλεία του συστήματος, των ΜΜΕ και των κυβερνήσεων για να μας διαιρούν.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται στην από­φα­ση του ΕΣΡ, στις 28 Μαΐου, το αί­τη­μα των διορ­γα­νω­τών του Athens Pride, για «την προ­βο­λή μη­νύ­μα­τος σχε­τι­κά με το Φε­στι­βάλ Υπε­ρη­φά­νειας–Athens Pride 2013 που θα λάβει χώρα στις 8 Ιου­νί­ου 2013 με κύριο σκοπό την προ­βο­λή λε­σβιών, των γκέι, των αμ­φι­σε­ξουα­λι­κών και των τραν­σέ­ξουαλ ατό­μων στην κοι­νω­νία και των διεκ­δι­κή­σε­ών τους», δεν έγινε δεκτό από την ολο­μέ­λεια, καθώς δεν εμπί­πτει στις σχε­τι­κές δια­τά­ξεις «για τη δω­ρε­άν με­τά­δο­ση κοι­νω­νι­κών μη­νυ­μά­των και κατ’ επέ­κτα­ση δεν μπο­ρεί να χα­ρα­κτη­ρι­στεί μή­νυ­μα κοι­νω­νι­κού χα­ρα­κτή­ρα». Πλη­ρο­φο­ρί­ες δε ανα­φέ­ρουν ότι μέλη του ΕΣΡ δή­λω­σαν ότι αυτό που ενό­χλη­σε ήταν το φιλί με­τα­ξύ δύο γυ­ναι­κών στο τέλος του spot.

Η από­φα­ση του ΕΣΡ (η τε­λευ­ταία σε μια σειρά απα­γο­ρεύ­σε­ων και προ­στί­μων για ανά­λο­γα θέ­μα­τα), έρ­χε­ται να συ­νε­πι­κου­ρή­σει τον μη­τρο­πο­λί­τη Θεσ­σα­λο­νί­κης Άν­θι­μο, που ζητά από τον Γ. Μπου­τά­ρη να απα­γο­ρεύ­σει το προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο για τις 14 και 15 Ιου­νί­ου Φε­στι­βάλ Υπε­ρη­φά­νειας στην πόλη και καλεί τους γο­νείς να κρα­τή­σουν μα­κριά τους εαυ­τούς τους και τα παι­διά τους από αυτό το «καρ­να­βά­λι» με τις «ανό­σιες και αφύ­σι­κες εκ­δη­λώ­σεις».

Την ίδια ώρα, η ΝΔ, κάτω από την πίεση κύ­κλων της εκ­κλη­σί­ας και του στρα­τού, όχι μόνο μπλο­κά­ρει το αντι­ρα­τσι­στι­κό νο­μο­σχέ­διο Ρου­πα­κιώ­τη επι­κα­λού­με­νη δη­μο­σιο­νο­μι­κά ζη­τή­μα­τα, αλλά με τις προ­τά­σεις αλ­λα­γής του νόμου του 1979, εξα­λεί­φει από το πεδίο προ­στα­σί­ας του νόμου τη βία ή το μίσος κατά προ­σώ­πων με βάση το γε­νε­τή­σιο προ­σα­να­το­λι­σμό, επι­τρέ­πο­ντας τη ρα­τσι­στι­κή βία κατά ομό­φυ­λων ατό­μων, ενώ προ­βλέ­πε­ται ότι οι βα­σι­κές δια­τά­ξεις ποι­νι­κο­ποί­η­σης της πρό­κλη­σης ή υπο­κί­νη­σης ρα­τσι­στι­κής βίας ή μί­σους κατά προ­σώ­πων και της επι­δο­κι­μα­σί­ας γε­νο­κτο­νιών «δεν εφαρ­μό­ζο­νται ως προς το κρά­τος και τα όρ­γα­νά του, τα ΝΠΔΔ και τα όρ­γα­νά τους, και τους διε­θνείς ορ­γα­νι­σμούς δη­μο­σί­ου δι­καί­ου».

Το Athens Pride 2013, θα γίνει στις 8 Iου­νί­ου, στην πλα­τεία Κλαυθ­μώ­νος.

Θα εί­μα­στε όλοι εκεί.

Για να υπε­ρα­σπι­στού­με τα αι­τή­μα­τα της ΛΟΑΤ κοι­νό­τη­τας: το δι­καί­ω­μα στον πο­λι­τι­κό γάμο, το δι­καί­ω­μα στο σύμ­φω­νο συμ­βί­ω­σης, στην τε­κνο­θε­σία, την άρση των δια­κρί­σε­ων σε κοι­νω­νι­κό, ερ­γα­σια­κό και θε­σμι­κό επί­πε­δο, το δι­καί­ω­μα στο σε­ξουα­λι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό.

Γιατί εί­μα­στε ενά­ντια στο ρα­τσι­σμό, το φα­σι­σμό και κάθε μορ­φής κα­τα­πί­ε­ση.

Πα­λεύ­ου­με για ίσα δι­καιώ­μα­τα για όλους και όλες, γι’ αυτό εί­μα­στε ενά­ντια στην κα­τα­πί­ε­ση των ομο­φυ­λό­φι­λων και το σε­ξι­σμό.

Από rproject.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *